Försäkringsskydd föreslås som krav vid subvention

Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att läkemedlet omfattas av en försäkring som ger ett godtagbart skydd vid personskador som kan uppkomma som följd av en användning av läkemedlet. Så lyder ett av förslagen i regeringens promemoria ”Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador” som nu har gått ut på remiss.
I promemorian skriver regeringen att den kommer att meddela närmare föreskrifter om kravet på försäkring som ger ett godtagbart skydd vid personskador. Regeringen föreslår också att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall får besluta om undantag från kravet av försäkring som en förutsättning för att ett läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna.
? Det är glädjande att Socialdepartementet nu kommer med ett förslag som innebär att också försäkringsskydd är ett kriterium som ska kunna beaktas när TLV beslutar om subvention. Det som kommer att bli avgörande för hur starkt försäkringsskyddet för patienten blir, är hur man definierar ”godtagbar försäkring” i den förordning som skall tas fram, säger Anders Öhlén, vd för LFF Service AB, till Pharma Online.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Nyheter